Wiki Content Recently Changed Pages Corpse Party: Different Story Wiki Satoshi Mochida Seiko Shinohara Naomi Nakashima Ms. Yui Shishido Mayu Suzumoto Hell In A School Main Character Sakutaro Morishige Satoshi Mochida Seiko Shinohara Naomi Nakashima Yoshiki Kishinuma Yuka Mochida Mayu Suzumoto Alive Sakutaro Morishige Seiko Shinohara Mayu Suzumoto Community Recent blog posts Forum